Komunikacja człowiek-komputer: Przedmiot obowiązkowy  '2008

W zatwierdzonych przez MNiSW standardach kształcenia, obowiązujących od października 2007r. dla studiów I stopnia na kierunku studiów "Informatyka", znajduje się grupa zagadnień „Komunikacja człowiek-komputer” (KCK), które wymienione są jako zakres obowiązkowy.

Standardy kształcenia, zwane inaczej minimami programowymi, są zawarte w wykazie standardów kształcenia Link prowadzi na zewnątrz tego serwisuopublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dziennik Ustaw z 13 września 2007r., Nr 164, poz. 1166).

Rola standardów kształcenia polega na ustalaniu  minimalnego zakresu przedmiotów (lub treści programowych), które obowiązkowo powinny się znajdować w programach nauczania polskich szkół wyższych. Przedmioty zawarte w standardach obejmują zwykle około połowy wymaganej liczby godzin i zawierają przedmioty podstawowe oraz kierunkowe, których obecność w programie studiów jest wymagana przy uzyskiwaniu akredytacji przez dany wydział lub uczelnię.

Fragment standardu kształcenia kierunku "Informatyka"Obowiązujący standard kształcenia dla studiów I stopnia kierunku „Informatyka” wymienia następujące treści programowe jako zagadnienia obowiązkowe, tworzące łącznie blok „Grafika i komunikacja człowiek-komputer”:
  • Podstawowe techniki w grafice komputerowej. Systemy grafiki.
  • Podstawy komunikacji człowiek-komputer.
  • Budowanie prostych interfejsów graficznych.
Warto podkreślić, że wśród umiejętności nabywanych przez studenta podczas zajęć wskazano umiejętność zaprojektowania i przeprowadzenia testu użyteczności dla wybranej aplikacji.

Obowiązujący standard nie narzuca w jakiej formie mają być realizowane zajęcia, ponieważ jednak tematyka KCK została określona jako treści techniczne, dla których wymagana jest aktywna forma zajęć, wynika z tego, że wykład powinien być uzupełniony laboratorium, ćwiczeniami lub projektem.

Standard nie określa dokładnie, ile punktów ECTS należy przyznać za przedmiot;  gdyż leży to w kompetencji uczelni lub wydziału, gdzie przedmiot jest realizowany.

Warto podkreślić, że aktualny standard, obowiązujący od października 2007r., rożni się znacznie od pierwotnego projektu, który był dyskutowany w roku 2006 (przeczytaj archiwalny artykuł na ten temat):
  • Fragment standardu kształcenia kierunku "Informatyka i ekonometria"treści z obszaru KCK, ostatecznie zatwierdzone w obowiązującym standardzie, występują łącznie z treściami „Grafika” co daje prowadzącemu znaczną swobodę w kształtowaniu sposobu realizacji zajęć,
  • zatwierdzony standard nie narzuca nazwy przedmiotu, jedynie określa treści, które powinny obowiązkowo być realizowane w programie, choćby nawet zostały one podzielone między kilka przedmiotów,
  • zakres tematyczny KCK w zatwierdzonym standardzie jest znacznie węższy niż w projekcie z 2006r.,
  • wymóg realizacji zagadnień KCK obecnie występuje także w obowiązujących standardach kształcenia dla studiów I stopnia na kierunku „Informatyka i ekonometria”, tym razem w bloku zagadnień „Inżynieria oprogramowania”.
Jak liczna jest grupa polskich uczelni, prowadzących obecnie przedmioty związane z komunikacją człowiek-komputer, można zobaczyć na stronie Edukacja: w roku 2008 jest to ponad 20 uczelni (w porównaniu do 13 uczelni w roku 2006).

Mimo zauważalnego postępu ilościowego, problemem nadal odczuwanym przez wykładowców przedmiotu KCK pozostaje niedostatek materiałów dydaktycznych z zakresu KCK w języku polskim, a przede wszystkim wydawnictw zwartych – skryptów i podręczników.

Chociaż po polsku ukazało się już sporo książek dotyczących HCI i użyteczności (głównie nakładem Helionu Link prowadzi na zewnątrz tego serwisu), dotyczą one prawie wyłącznie tematyki projektowania stron WWW,  i na ogół nie omawiają metod projektowania użyteczności w szerszym kontekście, ani nie zawierają zadań projektowych przydatnych dla studentów.

Można co prawda nabyć podręczniki anglojęzyczne (zobacz „Podręczniki dla studentów” w sekcji Książki zagraniczne), które zawierają sporo przykładów projektowych, niemniej w polskiej praktyce dydaktycznej najlepiej sprawdzają się przykłady z najbliższego otoczenia, więc wielu prowadzących woli samodzielnie układać zadania projektowe z KCK dla swoich studentów.

Między innymi z tego powodu, wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym wszystkich zainteresowanych, niniejszy serwis ma na celu zebranie w jednym miejscu podstawowych informacji i odsyłaczy do źródeł dotyczących HCI i użyteczności, tak w wymiarze naukowym, jak i praktycznym.

Być może celowe byłoby także organizowanie jakiejś formy wymiany doświadczeń i materiałów do zajęć pomiędzy osobami wykładającymi przedmioty związane z HCI. Zainteresowanych prosimy o kontakt i sugestie w tej kwestii…

Więcej informacji:


= = = =
Marcin Sikorski, listopad 2008