Wywiady grupowe

Wywiady grupowe, zwane też grupami panelowymi lub wywiadami zogniskowanymi (ang. focus groups) są efektywnym sposobem poznania opinii, oczekiwań i postaw użytkowników, dotyczących oczekiwanych efektów wdrożenia planowanego systemu.

 

Przy wywiadach grupowych bardzo ważny jest odpowiedni moderator, kierujący rozmową skutecznie, lecz niezauważenie dla uczestników

Wywiad grupowy realizowany jest w małych, 5-9 osobowych grupach, dobranych przez zaproszenie docelowych użytkowników systemu. Moderator spotkania w taki sposób kieruje zbiorową dyskusją, aby poznać zwyczaje, oczekiwania i poglądy uczestników na wybrane aspekty funkcjonowania i użytkowania planowanego systemu.

 

Metoda wywiadu grupowego jest często stosowana przy opracowywaniu założeń dużych projektów, adresowanych do różnych grup użytkowników, lub których efekty wdrożenia mogą mieć istotne skutki społeczne.

 

Korzyści

 • zebranie znacznej ilości informacji trudnych do pozyskania innymi metodami badawczymi,
 • stymulowanie komunikacji między uczestnikami spotkania dla ujawnienia ich motywacji, postaw, oczekiwań i obiekcji w stosunku do wdrażania i użytkowania planowanego systemu,
 • wczesne wykrycie kwestii kontrowersyjnych i źródeł ewentualnych konfliktów między grupami użytkowników systemu.

Planowanie

 • Ustalenie celów badania, osoby prowadzącej badanie i imienne zaproszenie reprezentatywnych, docelowych użytkowników planowanego systemu.
 • Przygotowanie pomieszczenia w którym odbędzie się spotkanie:
  • ustawienie stołów i krzeseł w taki sposób, tak aby wszyscy czuli się bezpiecznie, swobodnie i równorzędnie z innymi uczestnikami,
  • przygotowanie sprzętu elektronicznego do rejestracji przebiegu spotkania,
  • zapewnienie napojów dla uczestników.

Po przybyciu wszystkich uczestników spotkania prowadzący (moderator) przedstawia cele spotkania związane z określeniem funkcji planowanego systemu, w nawiązaniu do wyników przeprowadzonych wcześniej wywiadów indywidualnych, wyników analizy kontekstu użytkowania lub analizy zadań użytkowników.

 

Prowadzący tworzy przyjazną atmosferę, w której uczestnicy spontanicznie ujawniają swoje nastawienie do planowanych zmian, w tym obawy i niepokoje, oraz oczekiwania i motywacje związane z chęcią użytkowania planowanego systemu, a także ewentualnego współuczestnictwa w jego projektowaniu i testowaniu oraz zgłaszaniu propozycji usprawnień.

 

Wywiad grupowy, w odróżnieniu od wywiadów indywidualnych:

 • ma doprowadzić do spontanicznej wymiany poglądów oraz ujawnienia wspólnych obaw i niepokojów, a także wspólnych dla grupy przekonań i postaw dotyczących projektowania i wdrożenia planowanego systemu,
 • ma służyć nawiązaniu kontaktu z grupami użytkowników, którzy mogą później uczestniczyć w testach użyteczności prototypów systemu,
 • może służyć jako przygotowanie do następnego spotkania, w którym wezmą udział także projektanci systemu oraz inni udziałowcy planowanego projektu.

Zalecenia praktyczne

 • prowadzącym spotkanie (moderatorem) powinna być osoba neutralna w stosunku do planowanego projektu, mająca przygotowanie w prowadzeniu tego typu spotkań i budząca zaufanie uczestników,
 • w tej samej grupie nie powinny znajdować się osoby będące w służbowej podległości; m.in. z tego powodu wywiady grupowe powinny być przeprowadzone osobno dla wybranych grup użytkowników oraz osobno dla kadry kierowniczej
 • aranżacja pomieszczenia do wywiadu grupowego powinna zapewniać wrażenie przytulności i swobodne samopoczucie, szczególnie poczucie równości z innymi uczestnikami spotkania; oprócz tego należy zadbać o odpowiednią temperaturę, wentylację, oświetlenie i napoje.

Uwagi i podsumowanie

Spotkania z docelowymi użytkownikami, nie tylko w formie moderowanych wywiadów grupowych, odgrywają istotną rolę w projektowaniu zorientowanym na użytkownika (ang. User-Centered Design), gdzie pozyskanie przychylności i współpracy docelowych użytkowników ma kluczowy wpływ na sukces projektu i funkcjonalność planowanego systemu.

 

Wywiad grupowy pomaga ponadto we wczesnym ujawnieniu kwestii spornych, obaw i przyczyn określonych postaw użytkowników, które mogą zakłócić przebieg prac projektowych i stanowić czynniki ryzyka utrudniające udane wdrożenie systemu.

 

= = = =

Marcin Sikorski, 2004