Analiza kontekstu użytkowania

Analiza kontekstu użytkowania, zwana dalej AKU (ang. context of use analysis) to jeden z pierwszych etapów zapewniania użyteczności.

 

AKU polega na zebraniu szczegółowych informacji dotyczących:

 • charakterystyk przyszłych użytkowników,
 • opisu środowiska organizacyjnego,
 • opisu infrastruktury technicznej, w której planowany system ma funkcjonować.

Informacje te są niezbędne w celu poprawnego określenia wymagań użytkowych dla planowanego systemu oraz określenia pozatechnicznych czynników ryzyka dla planowanego przedsięwzięcia projektowo-wdrożeniowego.

 

Informacje te zbiera się wstępnie podczas fazy planowania, natomiast zostają one uzupełnione i uszczegółowione na etapie analizy wymagań.

Korzyści

 • zidentyfikowanie głównych czynników wpływających na planowany sposób użytkowania systemu, zanim rozpoczęte zostaną prace projektowe,
 • określenie głównych funkcji planowanego systemu oraz zakresu późniejszych testów użyteczności,
 • określenie czynników ryzyka i problemów mogących utrudnić wdrożenie systemu.

Opis metody

Analiza kontekstu użytkowania polega na zebraniu w odpowiednim kwestionariuszu szczegółowych informacji, m.in.:

 • kim są docelowi użytkownicy planowanego systemu,
 • na czym polegają ich zadania,
 • czy i dlaczego będą chcieli używać planowanego systemu,
 • jakie są ich umiejętności, doświadczenie i nastawienie,
 • jakie ograniczenia techniczne, organizacyjne, psychologiczne i środowiskowe mogą przeszkodzić w udanym wdrożeniu systemu.

Analizę kontekstu użytkowania najczęściej wykonuje się już po spotkaniu inicjującym projekt, z udziałem przedstawicieli firmy-klienta oraz firmy-dostawcy systemu.

 

Dane potrzebne do wypełnienia kwestionariusza AKU pozyskuje się w kolejnych etapach kontaktów ze środowiskiem przyszłych użytkowników systemu.

 

 

1. Spotkanie z użytkownikami

 • zapoznanie ich z planowanym projektem systemu i oczekiwanymi korzyściami płynącymi z jego realizacji,
 • zebranie głównych zastrzeżeń użytkowych dotyczących dotychczas użytkowanych rozwiązań informatycznych,
 • zebranie informacji co do problemów organizacyjnych przedsiębiorstwa - z punktu widzenia użytkowników końcowych,
 • poznanie nastawienia użytkowników co do planowanych zmian,
 • pozyskanie ich do współpracy na następnych etapach prac projektowych planowanego systemu.

2. Obserwacje metod pracy użytkowników

 • obserwacje rzeczywistych zachowań użytkowników,
 • pomiary produktywności pracy,
 • rejestracje popełnianych błędów,
 • przyczyny opóźnień i reklamacji,
 • opisanie obiegu dokumentów papierowych i elektronicznych,
 • opisanie sposobów komunikowania się ze współpracownikami i innymi uczestnikami procesu.

3. Wywiady indywidualne z użytkownikami

 • oszacowanie czasu trwania wykonywanych zadań i określenie utrudnień w wykonywaniu zadań z pomocą obecnych systemów,
 • określenie wad użytkowych obecnie wykorzystywanych rozwiązań informatycznych,
 • zebranie propozycji usprawnień w organizacji pracy, proponowanych przez użytkowników,

4. Ankiety i kwestionariusze wypełniane przez użytkowników

 • zebranie ocen i opinii, także tych niechętnie udzielanych w wywiadach indywidualnych,
 • zebranie danych ilościowych od rożnych grup pracowniczych.

Wypełniony kwestionariusz AKU, ewentualnie ilustrowany szkicami, kopiami dokumentów lub zdjęciami, stanowi pomoc dla:

 • osób opracowujących specyfikację wymagań, które niekoniecznie były w przedsiębiorstwie dla którego system jest projektowany,
 • dla kierownika projektu, ponieważ:
  • formularz AKU dokumentuje ustalenia wstępne, na których opiera się decyzja o celowości podjęcia prac projektowych oraz o szacowanym poziomie ryzyka wiążącym się z planowanym przedsięwzięciem projektowo-wdrożeniowym,
  • kontekst użytkowania na ogół ulega zmianom podczas trwania prac projektowych, co pociąga zmiany zawartości specyfikacji wymagań; śledzenie zmian techniczno-organizacyjnych w firmie, dla której system jest wykonywany pozwala na aktualizację opisu AKU i następnie aktualizację wynikającej z niej specyfikacji wymagań.
AKU ma przede wszystkim zidentyfikować czynniki ryzyka dla projektu, wynikające z przyczyn organizacyjnych, środowiskowych i personalnych po stronie firmy-klienta. Takie przyczyny to np.:
 • wcześniejsze, nieudane próby wdrożenia systemów o podobnej funkcjonalności,
 • braki w przygotowaniu przyszłych użytkowników systemu,
 • niechęć do innowacji,
 • nierozwiązane problemy organizacyjne, np. planowane lub trwające zmiany struktury organizacyjnej, zmiany obiegu dokumentów, sposobu rozliczeń itp., które na pewno wpłyną na funkcjonalność planowanego systemu i mogą spowodować konieczność kosztownych i pracochłonnych zmian w już wykonanych częściach systemu,
 • wyrażanie przez przedstawicieli kierownictwa sprzecznych poglądów co do roli i funkcji planowanego systemu w przedsiębiorstwie,
 • widoczne napięcia pomiędzy przedstawicielami kierownictwa a końcowymi użytkownikami systemu w przedsiębiorstwie.
Analiza kontekstu użytkowania często występuje także pod nazwą "analiza środowiska użytkowania" lub "analiza środowiska funkcjonowania systemu". Niezależnie od zastosowanej nazwy, służy ona m.in. do precyzyjnego określenia zakresu systemu, a w dalszym horyzoncie, do opracowania specyfikacji wymagań.
= = = =
Marcin Sikorski, 2008