Spotkanie wstępne

Pierwsze spotkanie uczestników i udziałowców planowanego projektu ma kluczowe znaczenie dla uzyskania wzajemnego zrozumienia oraz dla określenia w jakim stopniu wysoka użyteczność systemu będzie stanowić priorytetowy cel projektu.

 

Udziałowcem projektu jest każda strona (osoba, firma), która jest zainteresowana wynikami wdrożenia planowanego systemu; udziałowcami są zarówno inwestorzy czy kierownictwo firmy zmawiającej system, jak klienci oraz konkurenci rynkowi. Udziałowcy niekiedy nazywani sa także interesariuszami (ang. stakeholders), z racji okrsslonego zainteresowania wynikami  projektu oraz efektami wdrożenia danego systemu.

 

Korzyści

Spotkanie wstępne pozwala na:

 • zebranie i poznanie się wszystkich osób, które będą zaangażowane w prace koncepcyjne, projektowe i wdrożeniowe,
 • wstępną identyfikację wątpliwości i czynników ryzyka, zanim rozpoczną się prace projektowe,
 • dostarczenie wstępnej informacji o celu planowanego systemu i ogólnych (lub specyficznych) warunkach organizacyjnych jego użytkowania.

Planowanie

 • Zaplanuj kilkugodzinne spotkanie, najlepiej z jedną-dwiema przerwami, które pozwolą uczestnikom na nieformalną wymianę poglądów.
 • Wśród uczestników spotkania powinni się znaleźć:
  • kierownik projektu,
  • przedstawiciel kierownictwa zleceniodawcy,
  • przedstawiciel użytkowników końcowych,
  • (w razie potrzeby) przedstawiciele zespołów projektowych, szkoleniowych, wdrożeniowych.
 • W niektórych sytuacjach spotkanie może być prowadzone przez osobę zewnętrzną, nie zaangażowaną bezpośrednio w planowany projekt.
 • Przed spotkaniem przygotuj listę zagadnień do omówienia. Zadbaj o to, aby każdy z uczestników spotkania wcześniej otrzymał odpowiednie materiały.

Realizacja

Podczas spotkania postaraj uzyskać się odpowiedzi na następujące pytania:

 • Dlaczego powstała potrzeba zaprojektowania systemu? Jakie są ogólne cele systemu? Jak zostanie ocenione, czy wdrożenie zakończyło się sukcesem?
 • Kim są docelowi użytkownicy i jakie są ich zadania wykonywane z pomocą systemu? Jakie jest ich przygotowanie i doświadczenie? Czy na pewno będą chcieli używać nowego systemu? Czy i z jakich systemów korzystają oni dotychczas?
 • Kim są pozostali udziałowcy planowanego projektu? Jak sukces lub porażka wdrożenia systemu mogą wpłynąć na ich położenie?Jakie są oczekiwania udziałowców i wymagania organizacyjne? Jakie są ograniczenia techniczne i środowiskowe dla projektu/systemu?
 • W jaki sposób kluczowa funkcjonalność systemu zapewni zaspokojenie potrzeb docelowych użytkowników?
 • W jaki sposób system będzie użytkowany? Jaki jest przepływ pracy użytkownika - od decyzji o skorzystaniu z systemu, przez jego obsługę, do otrzymania wyników? Co użytkownicy chcą osiągnąć przez korzystanie z systemu?
 • Jakie są cele użyteczności, tzn. jak ważne jest zapewnienie łatwości nauki i obsługi systemu? Ile czasu może trwać zadanie użytkownika? Jak ważne jest przeciwdziałanie błędom użytkownika? Jaki styl interakcji jest najbardziej preferowany?
 • Jak użytkownicy będą mogli korzystać z pomocy i wsparcia?
 • Czy są już wstępnie określone koncepcje projektowe?
 • Czy i jakie są systemy konkurencyjne?

Próbuj doprowadzić do zgody uczestników spotkania wszędzie tam, gdzie pojawią się niejasności lub kontrowersje. Jeśli brakuje informacji, ustal jak można je pozyskać.

 

Po spotkaniu

 • Pozyskaj brakujące informacje. Jeśli nie można uzyskać ich bezpośrednio, zorganizuj badanie w terenie polegające na obserwacji pracy docelowych użytkowników.
 • Przekaż każdemu z uczestników podsumowanie dyskusji podczas spotkania.
 • W razie potrzeby następne spotkania mogą się odbywać w zmniejszonym składzie.

Udany przebieg spotkania wstępnego (w tym zidentyfikowanie ewentualnych nieporozumień i ich przyczyn) bardzo ułatwia zaplanowanie przebiegu spotkań analitycznych, które będą miały miejsce w nastepnych dniach lub tygodniach.

 

Metody uzupełniające

Dla pozyskania dodatkowych informacji mogą być zastosowane dodatkowe metody:

= = =

Marcin Sikorski, 2004