Scenariusze użycia

Scenariusze użycia (ang. scenarios of use) służą do określenia podstawowych zadań wykonywanych przez użytkowników i pomagają w kolejnych etapach testowania użyteczności produktu.

 

Scenariusze użycia:

 • opisują jak użytkownicy wykonują zadania w określonym kontekście użytkowania,
 • podają przykłady typowych zadań użytkownika, które stanowią pomoc do projektowania,
 • określają zakres późniejszych testów użyteczności systemu lub prototypu.

Scenariusze użycia są przygotowywane z punktu widzenia użytkownika, jego potrzeb i zadań, a nie z punktu widzenia zakładanego sposobu działania i funkcji przyszłego systemu.

 

Scenariusze użycia są często opracowywane zanim powstaną opisy przypadków użycia (ang. use cases) - obie formy opisu planowanego wykorzystania systemu dobrze się uzupełniają.

 

Korzyści

Opracowane scenariusze użycia:

 • przybliżają projektantom charakterystyki docelowych użytkowników, ich zadań roboczych oraz środowiska użytkowania planowanego systemu,
 • umożliwiają wstępne określenie oczekiwanych charakterystyk użytkowych systemu już w najwcześniejszych fazach prac,
 • mogą zostać zweryfikowane podczas późniejszych testów użyteczności systemu (prototypu).

Opis metody

Scenariusze użycia najlepiej opracować podczas spotkania z przedstawicielami docelowych użytkowników systemu (od jednej do kilku osób). Spotkanie powinna prowadzić osoba nie będąca przyszłym kierownikiem projektu, ani nie będąca przełożonym uczestników spotkania.

 

Jeżeli opracowanie odbywa się już w ramach spotkania analitycznego, prowadzący spotkanie (zwykle kierownik projektu) nie powinien jeszcze ujawniać swojej wizji systemu, ani tym bardziej jej narzucać. Mogłoby to utrudnić generowanie przez uczestników nowatorskich idei i ciekawych scenariuszy wykorzystania systemu, który ma dopiero powstać.

 

Przed spotkaniem powinna zostać przeprowadzona analiza kontekstu użytkowania systemu - jej wyniki być w posiadaniu przyszłego kierownika projektu i dostępne podczas spotkania. W wyniku analizy kontekstu użytkowania powinny zostać zidentyfikowane podstawowe zadania użytkownika, planowane do realizacji z pomocą systemu.

 

 

Przykładowy scenariusz zakupu biletów lotniczych

Jackie chce wybrać się w podróż do Århus w następny czwarek, wracając ostatnim piątkowym lotem. W tym celu chce wiedzieć, jaki będzie koszt podróży, i czy powrót innym lotem nie byłby tańszy. Jackie nie jest pewna, w jaki sposób wprowadzić słowo Århus do komputera. Po odnalezieniu odpowiednich połączeń chce zapłacić za nie kartą kredytową.

 

 

Scenariusz użycia może mieć formę skróconą - zwykle tekstową  - lub rozbudowaną, ilustrowaną diagramem, schematem blokowym lub siecią czynności użytkownika.

 

Scenariusz rozbudowany opracowuje się w kolejnych krokach:

 • dzielenie zidentyfikowanych zadań użytkownika na kolejne etapy i operacje, prowadzące do uzyskania oczekiwanego wyniku zadania,
 • określanie, które operacje będą wykonywane przez system, a które przez użytkownika,
 • opracowanie sekwencji kolejnych operacji użytkownika i operacji wykonywanych przez system,
 • oszacowanie orientacyjnego czasu trwania i kryteriów poprawności wykonania każdej z operacji uwzględnionej w scenariuszu.

 

Uwagi praktyczne

 • przygotowane scenariusze nie powinny na tym etapie podawać, jakich funkcji systemu użytkownik będzie potrzebował, tylko jakie operacje (działania) mają być wykonane dla uzyskania poprawnego wyniku całego zadania,
 • scenariusze użycia powinny uwzględniać:
  • szereg typowych sytuacji, a nie wycinkowe aspekty użytkowania systemu,
  • sytuacje problemowe, które weryfikują całościową koncepcję systemu, a nie tylko sposób realizacji wybranych zadań roboczych,
 • oprócz tekstu, scenariusz może być opracowany w formie graficznej (jako diagram, sieć czynności, schemat blokowy), a obecny lub planowany sposób wykonywania zadań dodatkowo sfilmowany do celów ilustracyjnych lub do przygotowania późniejszych testów użyteczności.

Scenariusze użycia i wynikające z nich operacje do wykonania służą do określenia wymagań użytkowych dla planowanego systemu i określenia zakresu jego funkcjonalności.

 

Scenariusze użycia są powiązane z technikami stosowanymi na etapie planowania i analizy wymagań: profilami użytkownika ("personami")i analizą kontekstu użytkowania.

 

= = = =

Marcin Sikorski, 2004