Prototypowanie

Metoda ta polega na opracowaniu prototypu (ang. prototype, mockup) planowanego systemu lub jego części i przedstawianiu jego kolejnych wersji do regularnej oceny przez docelowych użytkowników.

 

Prototypowanie jest ważnym elementem projektowania iteracyjnego zorientowanego na użytkownika, w którym zapewnienie wysokich własności użytkowych produktu osiąga się przez stałą współpracę z przyszłymi użytkownikami.

 

Istotnym elementem tej współpracy jest regularne testowanie i ocenianie przez użytkowników prototypowych rozwiązań, a następnie doskonalenie ich w myśl zebranych od użytkowników sugestii i propozycji usprawnień.

 

Iteracyjność projektowania polega także na tym, że w kolejnych cyklach prac następuje doskonalenie opracowanych rozwiązań na podstawie wyników testów i opinii użytkowników, a wyniki testów z poprzedniego etapu prac wytyczają zakres i kierunek prac w etapie następnym.

 

Prototypami mogą być zarówno proste szkice rysunkowe (tzw. prototypy papierowe) jak i makiety samego tylko interfejsu użytkownika, aż do prawie kompletnych rozwiązań zawierających pełną funkcjonalność danego systemu.

 

Korzyści

  • przez testowanie prototypów problemy z użytecznością mogą zostać wykryte już we wczesnych fazach prac, zanim powstanie pełen kod produktu, przez co usuwanie stwierdzonych błędów nie pociąga za sobą znacznych kosztów,
  • praca nad oceną i doskonaleniem prototypów podtrzymuje komunikację i współpracę pomiędzy zespołem projektowym a grupą użytkowników,
  • prototyp buduje się szybko, przy niewielkich nakładach, a wyniki jego oceny dostępne są natychmiast, wytyczając kierunek dalszych prac.

Odmiany

Prototypowanie może wystąpić w kilku odmianach, z których najpopularniejsze są dwie:

= = =

Marcin Sikorski, 2008