Planowanie użyteczności

Planowanie jest podstawowym czynnikiem zapewnienia użyteczności w projekcie informatycznym. Planowanie polega przede wszystkim na opracowaniu planu użyteczności, który uporządkuje działania planowane w tym zakresie oraz określi zadania dla członków zespołu projektowego.

 

Dokument „Plan zapewnienia użyteczności" stanowi podstawę

 • realizacji ustaleń podjętych w tym zakresie,
 • zarządzania pracami projektowymi z ukierunkowaniem na całościowe zapewnienie jakości użytkowej,
 • określenia miejsca jakości użytkowej w zarządzaniu jakością w projekcie informatycznym.

Plan zapewnienia użyteczności określa ponadto:

 • główne cele jakości - jako charakterystyki użytkowe oczekiwane przez docelowych użytkowników,
 • kolejność i harmonogram działań,
 • punkty kontrolne, plan testów, wzory raportów i innych dokumentów,
 • osoby odpowiedzialne za realizację planu zapewnienie użyteczności produktu oraz sposób gospodarowania przydzielonymi na cel zasobami.

Korzyści

Plan użyteczności zatwierdzony przez kierownictwo projektu zapewnia, że prace nad doskonaleniem użyteczności będą prowadzone w planowy sposób i koordynowane przez osobę odpowiedzialną nie tylko za jakość finalnego produktu, ale także za współpracę z docelowymi użytkownikami na wszystkich etapach realizacji projektu.

 

Metoda

Typowy plan użyteczności zawiera:

 • uzasadnienie potrzeby doskonalenia użyteczności produktu, w tym: analizę kosztów i korzyściokreślenie wpływu podwyższonej użyteczności na atrakcyjność rynkową, produktu i wyniki handlowe - zwykle na tle analizy rozwiązań konkurencyjnych
 • plan prac: harmonogram działań, w tym testów użyteczności,
 • osoby odpowiedzialne za poszczególne prace,
 • podział zasobów na poszczególne praceopis potrzebnej infrastruktury technicznej oraz organizacyjnej, wymaganych do zrealizowania planu.
Plan użyteczności powstaje w wyniku realizacji następujących kroków:
 1. Spotkanie z pracownikami projektu - wyjaśnienie celów.
 2. Lista głównych charakterystyk użytkowych do osiągnięcia - budujących przewagę konkurencyjnąlista prac do wykonania.
 3. Planowane do zastosowania metody, np: testy, prototypowanie, wywiady i inne metody pozyskiwania i analizy wymagań użytkowników.
 4. Wstępny harmonogram prac.
 5. Sposób monitorowania postępu, dokumentowania, kontroli i odbioru wyników.

Plan użyteczności powinien stanowić odpowiedź na poniższe pytania:

 • Kto? Kto odpowiada w projekcie za zapewnienie wysokiej użyteczności produktu i satysfakcji użytkownika końcowego?
 • Co? Jaki ma być zakres prac w ramach doskonalenie użyteczności produktu?
 • Jak? Jakimi środkami technicznymi i organizacyjnymi planuje się osiągnąć zakładane cele?
 • Kiedy? Jak wygląda harmonogram planowanych prac?
 • Za ile? Jakie środki finansowe przeznaczono do osiągnięcia zaplanowanych celów?

Plan zapewnienia użyteczności zwykle pozostaje w bezpośredniej relacji do polityki jakości firmy, co ułatwia włączenie go do funkcjonujących już w firmie planów jakości i systemów zarządzania jakością.

 

Uwagi

Plan zapewnienia użyteczności zwykle pozostaje w bezpośredniej relacji do polityki jakości firmy, co ułatwia włączenie go do funkcjonujących już w firmie planów jakości i systemów zarządzania jakością. Istotne jest, aby plan użyteczności opisywał planowane działania doskonalące jako proces, pozostający w bezpośrednim związku z procesami projektowania i zarządzania projektem (przedsięwzięciem).

 

= = = =

Marcin Sikorski, 2004